Golden Finance รายงานว่าบริษัทวาณิชธนกิจยักษ์ใหญ่อย่าง Goldman Sachs ได้ยื่นคำร้องสำหรับกองทุน Exchange-traded Fund (ETF) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ชื่อ “Goldman Sachs Innovative DeFi and Blockchain Stock ETF” ซึ่งจะให้บริการการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) และการเปิดเผยของบริษัทที่จดทะเบียนในบล็อคเชน เอกสารระบุว่ากองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ในบริษัทที่ส่งเสริมเทคโนโลยีบล็อคเชนและการแปลงข้อมูลทางการเงินให้เป็นดิจิทัล

By macca