Golden Finance รายงานว่าตามรายงาน DeFi ล่าสุดของบริษัทซอฟต์แวร์ Ethereum ConsenSys องค์กรอิสระ (DAOs) ที่มีการกระจายอำนาจที่ใหญ่ที่สุด 20 แห่งถือสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีรายงานว่า DAO ที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ Compound, Uniswap, Bankless และ Gitcoin DAO

By macca