Golden Finance รายงานว่า Fed กล่าวถึงการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์เข้ารหัสในการประเมินเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวม โดยกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุน

By macca