Golden Finance รายงานว่า ตามรายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2021 ของ Tesla นั้น Tesla ไม่ได้รายงานการขายหรือการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ ปัจจุบันบริษัทถือ Bitcoin อยู่ที่ 1.3 พันล้านดอลลาร์

By macca